fbpx

Betingelser og vilkår

 1. Generelt
  De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunde og Norges HMS Org.nr: 919 630 493MVA, i forbindelse med kjøp av tjenester fra Norges HMS, dette kan f.eks. være:
 • Kurs
 • Håndbøker
 • Dokumentasjon
 • Systemer
 • Andre konsulenttjenester

Hjemmesidehttps://norgeshms.no         

Kundeportalhttps://portal.norgeshms.no/
Kursportal: https://hmskurs.norgeshms.no/En bestilling av overstående tjenester fra Norges HMS via telefon, Web, E-post, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en inngåelse av en Avtale med Norges HMS og aksept av disse vilkårene i sin helhet.

Se også Generelle kjøpsbetingelser.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse betingelser og vilkår er iht. akseptert tilbud eller signert avtale mellom Kunde og Norges HMS går foran disse Generelle Avtalevilkår

 1. Bestilling av konsulenttjenester

For løpende timeoppdrag vil Norges HMS fakturere for utført arbeid til gjeldene timepris. Eventuelle lisenser faktureres ved Avtaleinngåelse.

 1. Betalingsbetingelser og start av fakturering

Kunden betaler for de tjenester som er bestilt etter de til enhver tid gjeldene standardpriser, eller iht. akseptert tilbud. Ved forsinket betaling er Kunden pliktig til å betale den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente ifølge” Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Fakturering finner sted forskuddsvis hver Fakturaperiode på løpende tjenester. Fakturadato vil være 10-45 dager før start av ny Fakturaperiode. Betalingsvilkår er netto 14-30 dager.

Betaling kan også forkomme via Vipps Bedrift og Stripe. Om kunden benytter VISA-kort eller mastercard via Stripe, så kan produktet betales helhetlig, men også fordelt over flere perioder. Hvis det har blitt gjort en avtale om å dele opp betaling, men kortet blir avvist, så vil restbeløpet faktureres med 14 dagers forfall.

Bestilte kurs, produkter og tjenester som ikke betales direkte, blir fakturert til kunden på dato for Avtaleinngåelse. Kunden plikter å betale bestilte produkter/tjenester innen forfall, uavhengig av hvorvidt produkter/tjenester er tatt i bruk. Hvis hele eller deler av vareleveransen ikke er levert innen fakturaens forfallsdato, kan Kunden utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de varene/tjenestene som ikke er levert. Forfallsdato på tilbakeholdt beløp utsettes da til dato for mottak av respektive produkter. Norges HMS sine produkter, lisenser og vedlikehold/bruksrett faktureres ved Avtaleinngåelse. Kurs og konsulenttjenester faktureres når tjenesten er utført eller kurs er gjort tilgjengelig for Kunden med mindre ikke annet er avtalt.

 1. Innsigelse på faktura

Hvis Kunden hevder at faktura mottatt fra Norges HMS er feil pga. manglende eller forsinket leveranse av tjenester eller systemer eller at beløp ikke stemmer med avtalt beløp, plikter Kunden å registrere innsigelsen på Norges HMS sitt kontaktskjema eller sende innsigelsen pr. E-post eller brevpost. Meldingen må ankomme Norges HMS senest 14 dager etter at Kunden har mottatt fakturaen, og inneholde detaljert beskrivelse av hva Kunden mener mangler på leveransen og som kreves korrigert. Kunden kan utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de tjenester som Kunden hevder ikke er levert, men plikter å betale for mottatte tjenester innen forfallsdato. Forfallsdato på tilbakeholdt beløp utsettes da til den dato partene har oppnådd enighet om at alle fakturerte tjenester er levert.

 1. Pris og prisjustering

Alle oppgitte priser i tilbud, brosjyrer, prislister og på nettsidene er eks. mva og andre avgifter. Prisen på konsulent- og løpende tjenester i foregående 12 måneders- eller 36 måneders periode.

 1. Faktureringsperioder, Avtaleperioder og Oppsigelse

Løpende tjenester og vedlikehold/bruksrett avgifter er tidsubegrenset og med standard Avtaleperiode for tjenesten. Tjenestene vil løpende og automatisk bli fornyet og fakturert for ny periode og på ellers gjeldene vilkår inntil en korrekt oppsigelse er mottatt av Norges HMS skriftlig. Ved oppsigelse mindre enn 3 mnd før utløp av gjeldene Avtaleperiode, plikter Kunden å betale for ny Avtaleperiode. Ved oppsigelse midt i en Avtaleperiode, vil ikke Kunden få refundert allerede innbetalt beløp. For HMS systemer er det normalt 3 mnd. oppsigelsestid om ikke annet er avtalt. Ved oppsigelse eller flytting av tjenester er det Kundens ansvar å hente alle data som er lagret hos Norges HMS før utløp av Avtaleperioden. Ved oppsigelse av tjenesten, vil alle Kundens data bli slettet når Avtaleperioden utløper.

 1. Support

Kunden har tilgang til Norges HMS Kundesenter (tlf 69 69 45 48) i vår åpningstid (Man-Fre 09-17) for faktura, tilbud og supporterte tjenester levert av Norges HMS.

 1. Bruksrett og Videresalg

Kunden har rett til å benytte tjenester utviklet og levert av Norges HMS forutsatt at løpende vedlikehold/bruksrett avgifter er betalt for det antall brukere som benytter løsningen. Kunden forplikter seg til å holde brukernavn og passord hemmelig for andre. Kunden har ikke rett til å videreselge tjenester levert av Norges HMS uten at dette er skriftlig avtalt med Norges HMS.

 1. Ansvarsbegrensning og Kundens plikter

Norges HMS har ansvar for å levere produkt og tjenester til avtalt tid dersom det kunden har overholdt tidsfrister for betaling og eventuell leveranse av dokumentasjon. Våre produkter og tjenester skal være oppdatert til enhver tid i henhold til gjeldende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Dersom kunden endrer bransjekode eller driftsmønster har kunde selv ansvar for å informere Norges HMS dersom det skal gjøres tilpasninger i HMS systemet. Det er kundens ansvar å være oppdatert på de lover og regler som gjelder for Kundens bedrift. Norges HMS kan benyttes som et hjelpe organ og veileder. Norges HMS plikter samtidig å til enhver tid ha systemer og tjenester oppdatert i henhold til standard lovgivning.

 1. Tvister

Tvister vedrørende denne Avtale som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, avgjøres av alminnelig domstol i forliksrådet.